Myyntiehdot

Otavamedian yleiset myyntiehdot

Näitä myyntiehtoja sovelletaan, kun mainostaja, mainos- tai mediatoimisto tai jokin muu mainonnan palveluyritys (jäljempänä Mainostaja) ostaa mainontaa Otavamedia Oy:ltä tai sen tytäryhtiöiltä (jäljempänä Otavamedia) sen julkaisuista, verkko- tai mobiilisivustoilta, uutiskirjeistä, sovelluksista tai videopalveluista. Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja sekä mahdollisia osapuolten erikseen sopimia erityisehtoja ostaessaan mainontaa Otavamedialta.

Aineistot ja kampanjan määrittäminen Näyttötakuu Vastuu mainosten sisällöstä ja mainosmateriaalista Vastuu virheistä ja reklamaatiot + korvausluokat Tietosuoja ja verkkokampanjoiden kohdentaminen Kilpailijoiden mainonta Hinnat ja alennukset Ilmoitusaineistojen myöhästyminen Mainostajaa koskevat seuraavat peruutusehdot Laskutus- ja maksuehdot Otavamedian oikeus käyttää mainontaa Ylivoimainen este Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen Luottamuksellisuus Vakuus Alihankkijat Sopimuksen ja mainostilan siirto

Aineistot ja kampanjan määrittäminen

Mainostajan tulee ilmoittaa Otavamedian aineisto-ohjeissa ja teknisissä tiedoissa yksilöidyt tiedot varatessaan mainontaa. Kun sopimus kampanjasta on tehty, on Mainostajan toimitettava aineisto Otavamedian ohjeissa määriteltyjen teknisten tietojen ja aikataulujen mukaisesti. Otavamedian voimassaolevat aineisto-ohjeet ja tekniset tiedot ovat löydettävissä yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat.

Kampanja määritellään yhdeksi kokonaisuudeksi, jos siinä on käytetty samaa aineistoa ja/tai kohderyhmää ja mainosaineistojen näyttämisen välillä on seitsemän päivää tai vähemmän. Mainostajan on vahvistettava saamansa tarjous kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) tarjouksessa merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

Näyttötakuu

Otavamedia myöntää näyttöpohjaisesti myytäville verkko- ja mobiilimediakampanjoille näyttötakuun erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos kampanja ei suorita Mainostajan ostamaa näyttömäärää, Otavamedia jatkaa kampanjaa kunnes näytöt täyttyvät. Erikseen Mainostajan ja Otavamedian niin sopiessa, voidaan vajaaksi jääneet näytöt korvata seuraavan kampanjan yhteydessä. Mainosnäyttöjen jäädessä tavoitteestaan kampanjan loputtua enintään viisi prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Kampanjan näyttötakuu todennetaan Otavamedian käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta.

Vastuu mainosten sisällöstä ja mainosmateriaalista

Mainostajan vastuulla on, että Mainostajan tai sen käyttämän yhteistyökumppanin tilaama ja Otavamedian välitettäväksi annettu mainosaineisto noudattaa voimassaolevia lakeja, viranomais- ja itsesääntelyohjeita sekä Otavamedian antamia ohjeita. Otavamedia voi ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos se tulkitsee aineiston olevan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Mainostaja vastaa myös siitä, että sillä on aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeudet sekä siitä, että kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta ei loukata mainosaineistoa esitettäessä. Mainostaja vastaa kaikista edellä mainittujen oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Mainostaja vastaa myös kaikista kolmannelle osapuolelle aiheutuvista tekijän-, patentti- ja muiden materiaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista vaatimuksista. Otavamedia ei vastaa kustannuksista tai vahingoista, joita Mainostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuisi yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

Mainosmateriaalin tulee olla hyvällä maulla tuotettu ja sellaista, ettei siitä synny negatiivisia asenteita mainontaa kohtaan. Mainosmateriaalissa ei saa viestiä halventavaan tyyliin kilpailijasta, toisesta tuotteesta, muista aloista, ammateista tai yhteisöistä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa mainosmateriaalissa on huomioitava kohderyhmän nuori ikä ja otettava huomioon, että mainos saattaa vaikuttaa esimerkillään heihin. Joitain aloja koskee lisäksi erityiset säännöt ja esimerkiksi lääkemainokset tulee aina toimittaa Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalle ennakkotarkastukseen.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot + korvausluokat

Kaikki hyväksytyt mainokset julkaistaan ilmoitusmääräyksen mukaan. Otavamedia ei ole vastuussa mainoksissa luvatuista eduista. Otavamedian vastuu virheistä rajoittuu enintään mediahintaan. Otavamedia ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista tuotannollisen tai muun toiminnallisen syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.

Otavamedia luokittelee mahdolliset paino- tai painatusvirheet kolmeen asteeseen:
– Ensimmäisen asteen virhe on vähäinen, ja se ei vaikeuta mainoksen käsittämistä eikä olennaisesti vähennä sen mainosarvoa. Mainostaja on kuitenkin oikeutettu vaatimaan hyvitystä.
– Toisen asteen virhe huonontaa mainoksen mainosarvoa, mutta ei tee sitä kokonaan tehottomaksi.
– Kolmannen asteen virhe huonontaa mainoksen mainosarvoa olennaisesti, ja Mainostaja on oikeutettu vaatimaan mainoksen julkaisemista uudelleen veloituksetta.

Mainoksen paino- tai ulkoasua koskeva reklamaatio on tehtävä Otavamedialle kirjallisesti 8 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Valituksen yhteydessä mainosta koskeva materiaali on toimitettava Otavamedialle. Otavamedian vastuu virheistä rajoittuu enintään mediahintaan. Asiakas on vastuussa siitä, että valmiiksi painetut liitteet ovat määräpäivänä ao. lehden painossa. Asiakas on vastuussa ja korjausvelvollinen liitteiden aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja Otavamedialle.

Tietosuoja ja verkkokampanjoiden kohdentaminen

Mainostajan tulee noudattaa voimassaolevaa tietoyhteiskuntakaarta, henkilötietolakia sekä muuta sovellettavaa lainsäädäntöä mainoksessa ja sen kohdesivuilla sekä mainoksen kohdentamisessa.

Mainostaja sitoutuu erityisesti näiden vaatimusten noudattamiseen:

Evästeet: Mainostajalla on lupa käyttää evästeitä tai muita vastaavanlaisia tunnistamistekniikoita Otavamedian verkko- ja mobiilipalveluissa kampanjansa mainosnäyttöjen, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen ottaen huomioon evästeiden käytöstä laissa säädetyt informointivelvollisuus.

Kohdentaminen: Uudelleenkohdentaminen Otavamedian verkko- tai mobiilipalveluita tai niiden käyttäjiä taikka mainosnäyttöä koskevan tiedon perusteella on kiellettyä, pois lukien Otavamedian Vainutuotteeseen perustuvan kohdennuksen hyödyntäminen.

Ohjelmallinen ostaminen: Otavamedian verkko- ja mobiilipalveluita tai niiden käyttäjiä taikka tarjottua mainosnäyttöä koskevaa tietoa saa käyttää yksinomaan a) tehdäkseen tarjouksen ko. mainosnäytöstä; tai b) rakentaakseen kampanjan nettopeiton ja globaalin frekvenssin Mainostajan datan perusteella. Uudelleenkohdentaminen Otavamedian verkko- tai mobiilipalveluita tai niiden käyttäjiä taikka mainosnäyttöä koskevan tiedon perusteella on kiellettyä, pois lukien Otavamedian Vainu-tuote.

Tietojen luovuttaminen ja/tai yhdistäminen:
Otavamedian verkko- ja mobiilipalveluita tai niiden käyttäjiä koskevia tietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille niiden omia tarkoituksia varten taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin.

Otavamedian suostumus:
Poikkeukset edellä mainittuihin ehtoihin edellyttävät Otavamedian kirjallista suostumusta.

Käyttäjän suostumus:
Otavamedian verkko- tai mobiilipalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittely taikka henkilötietojen yhdistäminen evästeillä tai muilla tunnistustekniikoilla kerättyyn tietoon tai kohdentaminen sijaintiedon perusteella edellyttää Otavamedian kirjallisen suostumuksen lisäksi palvelun käyttäjän nimenomaista suostumusta tai muuta laillista käsittelyperustetta.

Itsesääntely:
Mainostaja sitoutuu noudattamaan Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising -sääntöjä tai muita vastaavia voimassaolevia itsesääntelyperiaatteita sekä suorittamaan tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Kilpailijoiden mainonta

Mainostajan ja Mainostajan kilpailijan kampanjoita voidaan joissain tilanteissa näyttää samanaikaisesti. Otavamedia ei anna ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista tai niiden ajankohdista. Päällekkäisistä kampanjoista ei hyvitetä mitään.

Hinnat ja alennukset

Otavamedia pidättää oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen. Hintojen korotus koskee myös mainosvarauksia, mikäli Mainostaja ja Otavamedia eivät ole tehneet toisenlaista sitovaa sopimusta. Mainostajalla on oikeus peruuttaa tai lyhentää koko mainosvaraus tai osa siitä kuuden arkipäivän kuluessa siitä, kun hintojen korotuksesta on Mainostajalle kirjallisesti ilmoitettu.

Otavamedian lehdillä on hinnastohinnat ja niiden lisäksi joidenkin julkaisujen erikoisnumeroilla on erikoishinnat. Näistä hinnoista myönnetään joko mahdollinen sopimusalennus tai pakettialennus. Alennukset eivät ole voimassa yhtaikaa. Mainoksen nettohinnasta myönnetään lisäksi myyntiehtojen mukaisesti mainos-, mediatoimisto- tai suora-asiakaspalkkio. Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään ilmoituskohtaiseen nettohintaan.

Laeista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Määräpaikat on hinnoiteltu erikseen lehtikohtaisesti. Poikkeaviin sijoituksiin ilmoitusten hintaan lisätään 10 %. Erikoismuotoiset mainokset hinnoitellaan erikseen.

Otavamedia myöntää mainos- ja mediatoimistolle sekä suora-asiakkailleen, jotka täyttävät Otavamedian laadulliset ja toiminnalliset kriteerit sopimusvuoden aikana 5 – 15 prosentin suuruisen palkkion. Suoraasiakaspalkkio on 12 %.

Alennusten laskeminen

Mainoksen hinnastohinta
+ Määräpaikka ja muut korotukset
– Mainoskohtaiset alennukset (esim. vuosisopimus-, paketti- ja kampanja-alennukset)
= Nettohinta 1
——————————————————————————————————–

– Mainos-, mediatoimisto tai suora-asiakaspalkkio = Nettohinta 2

——————————————————————————————————–

+ Lisäveloitukset (aineistoveloitus, lisäpainokset tms.)

+ Voimassa oleva arvonlisävero = Verollinen nettohinta

Mainos- ja mediatoimistokorvaukseen sekä suora-asiakaspalkkioon oikeuttavat laadulliset ja toiminnalliset kriteerit:

1. Tilausten toimittaminen ja vastuu prosessin hallinnasta -tilaukset toimitaan digitaalisesti, määritellyn liittymärajapinnan mukaisesti / EDI / OVT tai www-väylä -tietosisällöltään määriteltyjen spesifikaatioiden mukaisesti -sovitussa aikataulussa.

Aineistojen toimittaminen: prosessin hallinta ja valvonta -aineistot toimitetaan määritellyn teknisen ohjeistuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti -aineiston mukana toimitetaan yksilöivät tunnistetiedot, joiden avulla aineiston yhdistäminen ilmoitustilaukseen voidaan automatisoida

Mediasuunnitteluyhteistyö -Mainostajalla on käytössään mediasuunnittelun luotettavuutta ja ammattimaisuutta tukevat tutkimukset (KMT) näiden jälkikäyttöohjelmistoineen tai Mainostaja pystyy muuten osoittamaan ammatillisen osaamisensa ja riittävät resurssit toimintaan

Ilmoitusaineistojen myöhästyminen

Printtijulkaisut
Määräajan jälkeen jätetyn ilmoituksen julkaisua ei voida taata. Jättöajan jälkeen toimitetuista aineistoista veloitetaan 200 euroa / aineisto. Mikäli aineistoa ei toimiteta, veloitetaan ilmoituksen nettohinta.

Verkko- ja mobiilimedia
Jos kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100 %). Otavamedialla on oikeus tehdä korjaavia toimenpiteitä, kuten kampanja-ajan jatkaminen tai näyttömäärän vähentäminen.

Peruutusehdot ja muutokset kampanjoihin
Erityisten syiden niin vaatiessa Otavamedialla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa yksittäinen varaus tai kampanja. Otavamedia ilmoittaa näissä tilanteissa välittömästi Mainostajalle ja pyrkii korvaamaan siirretyt tai peruutetut yksittäiset varaukset tai kampanjat toisilla vastaavilla.

Mainostaja ei voi tehdä muutoksia jo varattuihin kampanjoihin eikä vaikuttaa siihen, missä toimituksellisissa yhteyksissä mainosta näytetään, ellei siitä erikseen toisin sovita.

Mainostajaa koskevat seuraavat peruutusehdot

Aikakauslehdet
Peruutus on tehtävä viimeistään lehden kyseisen numeron varauspäivään mennessä. Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen, peritään voimassaolevan hinnaston mukainen ilmoitushinta. Force majeure – tapauksessa peruutus tehdään aina kirjallisesti, jolloin ainoastaan kirjapainolle mahdollisesti aiheutunut työ laskutetaan. Määräpaikkamainoksia koskevat peruutukset on tehtävä kuukausi ennen julkaisupäivää.

Ilmoitusliitteet
Peruutukset on tehtävä yksi (1) kuukausi ennen julkaisupäivää. Aineistopäivän jälkeen peruutetuista ilmoitusliitteistä veloitetaan hinnasta 50 %.

Display-mainonta (desktop ja mobiili)
Jos kampanja perutaan:
– 15-30 vrk ennen kampanjan alkua, hinnasta veloitetaan 25 %
– 7-14 vrk ennen kampanjan alkua, hinnasta veloitetaan 50 %
– alle 7 vrk ennen kampanjan alkua, hinnasta veloitetaan 100 %

Natiivi
Yli 30 vrk ennen kampanjan alkua 25 %
15–30 vrk ennen kampanjan alkua 50 %
14 vrk tai vähemmän ennen kampanjan alkua 100 %

Mikäli koko kampanja uudelleenaikataulutetaan Mainostajasta johtuvista syistä (esim. viivästynyt tuotetoimitus) perii Otavamedia 25 % siirtomaksun kampanjan vahvistuneesta nettohinnasta.

Laskutus- ja maksuehdot

Ellei toisin sovita, kampanjat laskutetaan kampanjan alkaessa. Laskuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Muistutus virheellisestä laskusta on tehtävä viimeistään kahdeksan päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Toiminnallisen ja laatuyhteistyösopimuksen tehneiden ja luottokelpoisuuskriteerin täyttävien (IYN tai vakuus Otavamedialle) mainos- ja mediatoimistojen maksuaika on 14 vuorokautta -1 %, 30 vuorokautta netto. Muille maksuaika on 14 pv netto. Otavamedialla on oikeus myös käteislaskutukseen. Yliaikakorko 11 %/vuosi.

Pankkitilit: (maksu viitteellisenä)
FI86 2400 1800 0198 61
FI74 8000 1700 0511 14
FI09 5000 0120 0009 96
FI07 4055 1120 0363 42

Verkkolaskutusosoite:
Otavamedia Oy
PL 298
00026 BASWARE
OVT-tunnus: 003701968072 Otavamedia Oy
BAWCFI22

Otavamedian oikeus käyttää mainontaa

Aikakausmedia Oy säilyttää kaikki palvelukeskuksen kautta välitetyt aineistot palvelimellaan vähintään yhden (1) vuoden. Myös repro säilyttää PDF-muodossa toimitetut aineistot vähintään 1 vuoden ajan. Ellei Mainostaja viimeistään toimittaessaan mainosmateriaalia Otavamedialle ole kirjallisesti erikseen kieltänyt, on Otavamedialla ensiesityksen jälkeen oikeus siirtää mainos kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä ilman korvausvelvollisuutta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. Otavamedialla ei ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä.

Ylivoimainen este

Otavamedian kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, Otavamediasta riippumattomat seikat eli kaikki ennalta arvaamattomat tilanteet kuten lakko, tekniset häiriöt, alihankkijoiden viivästykset sekä muut sellaiset ovat Otavamedian korvausvelvollisuuden ulkopuolella. Kaikki mainokset julkaistaan force majeure -varauksella.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Otavamedian vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun kampanjan hintaan. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahingot on aiheutettu tahallisella tai törkeällä tuottamuksella tai näiden myyntiehtojen jonkin kohdan rikkomisella.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Mainostajan ja Otavamedian välinen sopimus mediatilan ostosta syntyy ja astuu voimaan, kun Mainostaja on kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) hyväksynyt Otavamedian tarjouksen tai kun Otavamedia on kirjallisesti vahvistanut Mainostajan tekemän tilauksen. Sopimuksen voimassaoloaika yltää osapuolten sopiman kampanja-ajan loppuun, ellei ole erikseen sovittu jotain muuta. Mikäli toisen osapuolen suoritus ei vastaa sopimusta eikä huomautettavaa asiaa korjata kirjallisesta huomautuksesta huolimatta 14 vuorokauden kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta, on osapuolella oikeus purkaa tämä sopimus välittömin vaikutuksin. Sopimuksen saa purkaa myös siinä tilanteessa, että toinen osapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muihin vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin, jotka vaikuttavat osapuolen suorituskykyyn sopimuksessa asetettuihin velvoitteisiin nähden. Ehdot, jotka merkityksensä ja asiayhteytensä mukaisesti on tarkoitettu pysymään voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa päättymisen tai purkamisen jälkeen.

Luottamuksellisuus

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta ulkopuolisille tai käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin toisiltaan saamat toista osapuolta tai tämän toimintaa koskevat luottamuksellisiksi merkityt tai sellaisiksi ymmärretyt aineistot. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin tieto on luottamuksellista eikä tule julkiseksi sitä koskevan osapuolen julkistamistoimin

Vakuus

Otavamedia sopii Mainostajan kanssa vakuus- ja maksuehtojärjestelyistä hyödyntäen Otavamedian reskontraa ja luottotietoyhtiöiden ylläpitämiä luottotietorekistereitä. Mikäli Mainostajan luottokelpoisuus ei vastaa Otavamedia edellyttämää tasoa, voi Otavamedia edellyttää vakuuden asettamista. Jos Mainostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, on Otavamedialla oikeus ryhtyä tarvittaviin toimiin turvatakseen pantinhaltija-asemansa ja realisoidakseen pantin parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa maksamiseksi Mainostajaa asiassa enempää kuulematta ja ilman tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä.

Alihankkijat

Mainostajan vastuulla on, että myös mahdollinen alihankkija on tietoinen tämän sopimuksen ehdoista ja noudattaa niitä. Mainostaja vastaa alihankkijoidensa toimista sekä käyttämistään järjestelmistä kuin omistaan.

Sopimuksen ja mainostilan siirto

Otavamedia voi siirtää sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle yhtiölle Otava-konsernin sisällä sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle Otavamedian sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Mainostaja ei saa siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle osapuolelle ilman etukäteistä kirjallista suostumusta Otavamedialta.

Jos Mainostajan ja Otavamedian välille syntyy erimielisyyksiä, joista ei päästä sopimukseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Otavamedia pidättää oikeuden näiden yleisten myyntiehtojen muutoksiin.